مرمر سفید باباشورآب قروه و سنگ گوهره خرم آباد ، نام هایی شناخته شده در صنعت سنگ جهان

Message for test Message for test Message for test Message for test Message for test
چشم انداز

هلدینگ برتر در توسعه مسئولانه بخش معدنی کشور به عنوان صنعت مزیت دار در تحقق اقتصاد مقاومتی،
با به حداکثر رسانی ارزش منابع معدنی برای ذینفعان منطبق با کلاس جهانی